Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Banacha; Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Instytutu Biostruktury, odbywając jednocześnie staż podyplomowy, a następnie pracował jako woluntariusz w Katedrze i Klinice Otolaryngologii. W 1989 roku został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii na stanowisko asystenta. Do 1991 roku pracował jednocześnie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1991 roku uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu otorynolaryngologii. W tym samym roku odbył 2-miesięczne staże w Paryżu w klinikach otolaryngologicznych Szpitala Cochin - Prof. JM Sterkers oraz Szpitala St. Antoine - Prof. H. Chouard. Po kolejnym kursie szkoleniowym i stażu w Klinice Prof. H. Chouarda, w listopadzie 1991 roku, otrzymał wraz z Prof. Skarżyńskim zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności do leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych.
W 1992 roku odbył 2-miesięczne staże kliniczne u dr P. Jamart w Tournai oraz u dr E. DePaepe w Brukseli. W lipcu 1992 roku uczestniczył w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: "Chirurgiczna rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych".
W 1994 roku uzyskał II stopień specjalizacji z otolaryngologii. Na przełomie 1994 i 1995 roku odbył 3-miesięczy staż jako stypendysta Rządu Francuskiego w Klinice Prof. F.M. Vaneecloo w Lille. Kontynuacją rozpoczętych podczas tego pobytu badań było otrzymanie rocznego stypendium Rządu Francuskiego i Towarzystwa Otolaryngologów Okręgu Północnego Francji w roku akademickim 1995/1996.
W 2003 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady I Wydziału Lekarskiego w ogólnopolskim konkursie na kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii, JM Rektor powołał go na to stanowisko z dniem 1 sierpnia. Od 1. 01.2005. po uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana i Rady I Wydziału Lekarskiego, JM Rektor AM powołał go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Z dniem 1.04.2005 Pezydent RP nadał mu tytuł Profesora.
Dorobek naukowy Prof. dr n. med. K. Niemczyka obejmuje ponad 130 prac z których ponad 25 opublikowane jest w języku angielskim. Prof. Niemczyk czynnie uczestniczył w licznych sympozjach i kongresach naukowych. Jest współautorem ponad 300 komunikatów zjazdowych prezentowanych na krajowych oraz zagranicznych kongresach naukowych.
Od grudnia 2003 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Noworodków Polsce.
W 2007 roku został powołany na konsultanta wojewódzkiego w Otorynolaryngolgii. Jest członkiem Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2004-2006 był członkiem Zarządu Głównego PTORL. Od 2006 roku jest także Przewodniczącym Sekcji Otologii i Neurootologii w PTORL. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, w którym od 2006 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.
Z inicjatywy Kliniki w I Wydziale Lekarskim, na kierunku Zdrowie Publiczne, prowadzone jest od 2006 r. nauczanie nowej specjalności - Audiofonologii. Prof. Niemczyk jest Pełnomocnikiem Dziekana I Wydziału Lekarskiego ds. Audiofonologii.
Obecnie w działalności naukowej zespół Kliniki kontynuuje wszystkie główne kierunki rozpoczęte wcześniej gdy Kliniką kierował Prof. Grzegorz Janczewski.
W 2005 roku zespół Kliniki (redakcja Prof. G. Janczewski) wydał podręcznik dla studentów i lekarzy "Otolaryngologia Praktyczna".