Zabiegi naprawcze i estetyczne w ginekologii plastycznej Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 17/03/2018

O wydarzeniu

WYJĄTKOWA SZANSA PRZEĆWICZENIA WIELU TECHNIK ZABIEGOWYCH

Zajęcia poprowadzą: dr n. med. Andrzej Barwijuk – specjalista ginekolog-położnik, ginekolog plastyk, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej (PTGP), założyciel  i wice prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEIR), członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Kosmetoginekologii (ISCG), Amerykańskiego Kongresu Położnictwa i Ginekologii (ACOG) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Laparoskopowej (FAAGL). Właściciel Kliniki Medifem w Warszawie;

 

lek. Michał Barwijuk – spe­cja­li­zu­je się w gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twie; Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie(USA).

Na co dzień ope­ru­je i asy­stu­je przy naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­ch za­bie­ga­ch gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej, wy­ko­nu­je rów­nież ma­ło­in­wa­zyj­ne za­bie­gi gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej, przyw­ra­ca­jąc funk­cjo­nal­no­ść i este­ty­kę stref in­tym­ny­ch. Sz­ko­li le­ka­rzy z tech­nik la­se­ro­wy­ch, kar­bok­sy­te­ra­pii, oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i este­tycz­nej oraz z tech­nik ope­ra­cyj­ny­ch w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej.

 

PROGRAM RAMOWY:

  1. Ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine.
  2. Techniki labiominoroplastykipolecane i niegodne polecenia.
  3. Labiomajoroplastyka– redukcja i augmentacja.
  4. Hoodoplastyka– jak i w jakim celu ją wykonać.
  5. Liporedukcjawzgórka łonowego.
  6. G-spot-ostrzykiwanie punktu G.

 

Zajęcia prowadzone w godzinach 9.00 – 15.00

W programie:

  • zajęcia na cadaverach
  • zajęcia na preparatach świńskich uszu
  • wykłady + filmy z zabiegów.

 

Kurs przewidziany dla małej grupy uczestników. Ćwiczenia pod okiem instruktora w parach (2 osoby przy jednym preparacie).

Lekarzom przysługują punkty edukacyjne.